تبلیغات
بوکس - 18نکته در مورد مسابقات بوکس
بوکس
هیجان انگیز ترین ورزش
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ali
نویسندگان
نظرسنجی
محبوب ترین بوکسور به نطر شما چه کسی است؟


18نکته در مورد مسابقا ت  (بوکس ): 


نکته 1: ارزیابی تکنیک وتاکتیک حریف : می بایست سریعاً اقدام به ارزیابی حریف مقابل نمائیم وچنانچه از قبل اورامورد ارزیابی قراد داده بودیم استراتژیهای حمله مناسب را اجرا نماییم برای ارزیابی حریف درنظرگرفتن نوع گارد چپ یا راست پا بودن حمله یا ضدحمله کاربودن واصولاً شیوه مبارزه ونقاط ضعف وقوت وی مهم است. 
 نکته 2: تطبیق فیزیک بدن با حریف مقابل : آیا حریف ازما کوتاهتراست یا بلندتر؟ بنابراین با توجه به اختلاف قد بین خود وحریف میبایست شیوه مناسب مبارزه با حریف رااتخاذ نماییم .حمله کردن بهتر ایت ، روبه عقب مبارزه کردن خوب است و یا ادغامی از هر دو. 
 نکته 3: موقعیت سنجی درکسب امتیاز: بدلیل سرعت ضربات ، فرصت و موقعیت های کسب امتیازبسیارکوتاه است وچنانچه مبارز به سرعت ازموقعیت های ایجاد شده استفاده ننماید ویا کند عمل کند بعید است دربالا بردن امتیازات خود چندان موفق باشد ضمن آنکه یک مبارزه خوب با اتخاذ استراتژی صحیح موقعیت های کسب امتیازرابرای خود ایجاد مینماید ومنتظرفراهم شدن موقعیت نمی شود. 
  نکته 4: تقسیم انرژی ونفس درکل سه راند: بسیاردیده شده که بازیکنانی درراندهای اول ودوم بسیارخوب ظاهرشده ولی ناگهان آنقدربه اصطلاح کم می آورند که یک مبارزه برده را به باخت تبدیل می کنند ضمن آنکه بروز چنین حالتی حتی می تواند برای وی بسیارخطرناک هم باشد زیرا با بروز خستگی  وکم آوردن نفس دیگر توان دفاع  صحیح و یا جابجایی به حداقل رسیده وممکن است درچنین شرایطی حتی ناک اوت گردد بنابراین باید بگونه ای عمل کرد که راند آخر با راند اول یکسان باشد. 
 نکته 5: تغییرروند ( تاکتیک ) مسابقه درشرایط بحرانی : ازادامه روند مبارزه درحالیکه بنفع شما نیست اجتناب کنید وفوراً شیوه مبارزه را تغییردهید مثلاً اگرتاکتیک ضد حمله (بدل کاری) بنفع شما نیست سعی کنید بیشترازحمله استفاده کنید و یا اگرمبارزه درحال سکون سودی برایتان ندارد شیوه رقص پا وجابجایی وتحرک پیشه کنید درهرصورت سعی کنید با تغییربه موقع شیوه ها تمرکزحریف را بهم ریخته واستراتژی او را خنثی سازید ،حتماً تا بحال شاهد بوده اید که مبارزی درعین حال که چندین امتیازازحریف عقب است با اتخاذ یک استراتژی جالب وی مغلوب می سازد ومبارزه رابنفع خود خاتمه میدهد ، این نمونه ای ازروش تغییرروند مسابقه درشرایط بحرانی میباشد .  
 نکته6: حرکت درچارچوب قوانین : انجام مسابقه درچهارچوب قوانین جاری ونگرفتن اخطارهای متعدد حداقل دوحسن خوب دارد یکی انجام بازی جوانمردانه ودیگر ازدست ندادن امتیاز وچه بسیار بازیکنانی که فقط بدیل گرفتن اخطار بیشترنسبت به حریف مبارزه را واگذار کرده اند . 
نکته7: تسلیم ناپذیری : یک مبارز خوب تا آخرین لحظه دست ازتلاش برنمی دارد چه آنکه ازحریف جلوست ومی باید درحفظ امتیازونتیجه بکوشد وچه آنکس که ازحریف خود عقب افتاده هیچگاه نباید تسلیم شده وفکرکند که دیگرکاری ازدست وی برنمی آید زیرا بارها اتفاق افتاده که بازیکنی با توجه به امتیازات متعدددی که عقب بوده بناگاه درآخرین لحظات توانسته ازحریف جلو افتاده ویک بردشیرین نصیب خود سازد و یا اینکه با یک حرکت سریع وی راغافلگیرکرده وحتی ناک اوت نماید . 
نکته8: دست کم نگرفتن حریف : هیچگاه هیچ حریفی رادست کم نگیرد زیرا اینکارمیتواند گاهی غیراز، ازدست دادن امتیاز حتی خطرناک هم باشد . 
نکته9: اثر گذاری مثبت برروی داور: با ارایه بازی جوانمردانه ونیز رفتاراحترام آمیز با حریف مقابل وداوران و رای آنها بخصوص درهنگامیکه اخطاری دریافت نموده  واحساس میکنید ممکن است این اخطارمنصفانه نباشد ویا زمانی که رفتارغیرورزشی حریفتان، شما راعصبانی میکند نمی بایست ازحیطه رفتارومنش پهلوانی خارج شده ورفتاری غیراصولی بروزدهید درچنین حالاتی باحفظ آرامش وثبات روانی می توانید برروی همه اثرمثبت بگذارید بخصوص داوران . 
نکته 10: بزرگنمایی نکردن ضربه حریف : سعی کنید تا آنجا که می توانید ضربه حریف را کم اهمیت وحتی بی اثرجلوه دهید خیلی ازبازیکنان کم تجربه هنگامیکه مثلاً ضربه ای ولو بی اثربه کلاهشان اصابت می کند ویا ازکنارآن رد می شود بلافاصله دست به کلاه برده وآنرا جابجا میکنند واین عمل می تواند به داور قدرت ضربه را القاء نماید. 
نکته11: تقدم تکنیک : به این فکرنکنید که کدام ضربه راخوب اجرامی کنید بلکه باید بیابید کدام ضربه راحریف میخورد ودرآن نقطه ضعف دارد وسعی کنید همان ضربه را به حریف وارد کنید. 
نکته12: حرکات فریبنده وجابجایی ها : حرکات فریبنده با پا ویا بدن دراداره مسابقه نقش بسزایی دارد واصولاً هدف ازحرکات فریبنده برهم زدن تمرکز حریف ، برهم زدن روند حمله حریف ، ایجاد رخنه دردفاع و گارد و استقرار حریف ، استفاده ازغفلت حریف برای اجرای تکنیکی مؤثر ، ایجاد فاصله ویا کم کردن سریع فاصله ، فراهم ساختن موقعیت حمله وضدحمله ، برهم زد ن تعادل حریف ، تحریک حریف به واکنش و کلام آخربه اشتباه انداختن حریف میباشد . 
نکته13: انعطاف پذیری درهنگام فشارهای تکنیکی وروانی : فرض کنید درکشورومحیطی بیگانه سرگرم مبارزه باحریفی هستید که طرفداران زیادی نیز او را مورد تشویق قرارداده وسر و صدای زیادی نیز ایجاد کرده اند حریف هم تحت تاثیر همین تشویق ها فشار زیادی به شما می آورد درچنین موقعیتهایی انعطاف پذیری شما هرقدربیشترباشد واجازه ندهد تمرکزتان بهم بخورد واتکاء بنفس خود را ازدست ندهید می توانید ازهمه ی توانمندی خود استفاده کنید . 
نکته 14: پنهان کاری ، عدم اطلاع حریف ازاستراتژی ما : درطول مبارزه باید بگونه ای عمل کنیم که حریف ازشیوه واستراتژی مبارزه ما اطلاع نیابد ، اززمان حمله ونوع آن هرچه کمتر مطلع گردد بهتر میتوان ازوی امتیاز گرفت ویا امتیاز کسب شده را حفظ نمود. 
نکته 15: پیروی واطاعت ازکوچ : بازیکن هرقدرهم مجرب وکارکشته باشد می بایست که نظرات سازنده کوچ خود دربکارگیری شیوه حمله وضد حمله ویا مواقع بحرانی استفاده کند زیرا کوچ هنگام مشاهده بازی هردومبارز ، بدورازفشار تکنیکی وروانی حریف قراردارد وبا اتکاء به تجربیات خود می تواند تکات کلیدی با ارزشی دراختیاربازیکن قراردهد . 
نکته 16: حفظ بدن ازآسیب دیدن : حتی الامکان ازدرگیریهای زیاد وبی مورد وبی نتیجه ویا اجرای تکنیک بدون دقت کافی خوداری نمایید همچنین مواظب حریفی که سطح فنی وتکنیکی اوازشما پایین تراست باشید زیراچنین حریفانی امکان صدمه زدن بیشتری نسبت به حریفان وارد و فنی دارند . حریفانی که بیش ازحد هیجان زده باشند می توانند باعث آسیب دیدن ما گردند بنابراین میبایست مواظب چنین حریفانی نیزبود . 
نکته 17: بازی خوانی :  یکی ازویژگیهای مهم یک مبارزقدرت بازی خوانی درمبارزه است وهرقدراین نیرودرفرد قویتر وسریعترباشد وبخوبی پی به استراتژی حریف ببرد میتواند راهکار کسب امتیاز یا حفظ آنرا بکار بندد. 
نکته 18:‌عدم اجرای تکنیک های بیمورد:‌ بازیکن میبایست ضمن اداره کردن بازی ودردست داشتن ابتکار عمل ازاجرای تکنیک های بیمورد اجتناب ورزد . 
1-بازیکن ازنظرامتیازی جلوست ،‌دراینحالت با انجام حرکات اضافه احتمال به خطرافتادن وازدست دادن امتیازدور ازذهن نیست بنابراین میبایست با جابجایی ها ورقص پاهای مناسب وفریب دادن حریف روند بازی را بسود خودحفظ کنیم . 
2-بازیکن درشرایط مساوی با حریف بسرمی برد ،‌دراین حالت نیزهرحرکت نسنجیده ای می تواند گران تمام شود بنابراین تا مطمئن نشده اید وفرصت صحیح ضربه بدست نیاورده اید نتیجه را حفظ وبدنبال فرصت باشید. 
3- بازیکن عقب افتاده ونیازونیازبه کسب امتیازدارد ،‌ درحالت سوم هم نمیبایست بی گداربه آب زد زیرا هرحرکت بدون تفکرمی تواند به ازدست دادن امتیازبیشترمنجرشود وباید با تغییرشیوه بازی ودرپیش گرفتن استراتژی مناسب امتیازعقب افتاده را جبران نمود .
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 11 مهر 1392
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


.

abzar.temkade.com -->